Tr?c th?ng ?i?u khi?n t? xa Airwolf Size 180 @scale rc heli

Airwolf là m?u tr?c th?ng bi?n th? c?a dòng tr?c th?ng Bell 222, m?t dòng tr?c th?ng h?ng nh? c?a M? do hãng máy bay Bell Helicopter s?n xu?t.

Trong clip, kênh xin ???c chia s? ??n các b?n m?u tr?c th?ng ?i?u khi?n
Airwolf có kích th??c thu?c l?p 180 size. M?u máy bay này ?ã ???c b?n Ph? Thanh (cùng v?i s? h? tr? k? thu?t c?a b?n Thanh Tú) l?p ráp, cân ch?nh và bay thành công.

M?i ý ki?n ?óng góp ho?c giao l?u phát tri?n xin các b?n hãy ?? l?i comment bên d??i kênh s? tr? l?i ngay khi có th?. Xin chân thành c?m ?n.

#airwolf #bell222 #xkk110
Video Rating: / 5


Related

11 Responses to “Tr?c th?ng ?i?u khi?n t? xa Airwolf Size 180 @scale rc heli”

Leave a Reply

*

Custom Search
RC Helis